Locandina – Mostra Fashion 1, 2019

Flyer exhibition - Fashion 1, 2019