Locandina – Mostra Fashion 2, 2019

Flyer exhibition - Fashion 2, 2019